Het Immigratiebeleid Van De Vs En De Eu: Een Vergelijking – Сustom Literature essay

Sample essay topic, essay writing: Het Immigratiebeleid Van De Vs En De Eu: Een Vergelijking - 4778 words

FACULTEIT ECONOMISCHE ENTOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPENDEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPENHET IMMIGRATIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERENIGDE STATEN:EEN VERGELIJKINGSofie VerheirstraetenVerhandeling aangeboden tothet behalen van de graad vanLicentiate in de Toegepaste Economische WetenschappenPromotor : Prof. Dr. P. De Grauwe - 2012 - FACULTEIT ECONOMISCHE ENTOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPENDEPARTEMENT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPENKATHOLIEKE UNIVERSITEITLEUVENSofie VerheirstraetenHET IMMIGRATIEBELEID VAN DE EUROPESE UNIE EN DE VERENIGDE STATEN:EEN VERGELIJKINGKorte Inhoud Verhandeling:Immigratie en de problematiek die hierrond bestaat, is een agendapunt zowel in de EU als in de Verenigde Staten. In deze verhandeling hebben we de oorsprong van de huidige immigratiebeleiden van de EU en de VS bekeken.

Om de huidige situatie beter te begrijpen, hebben we de belangrijkste kenmerken in verband met immigratie van beiden beschreven. Het is op basis van deze kenmerken dat we dan een vergelijking hebben gemaakt. We zijn in deze vergelijking na gegaan waar de verschillen en de gelijkenissen tussen beide immigratiebeleiden zich situerenPromotor : Prof. Dr. P. De Grauwe - 2012 - DankwoordEerst en vooral wil ik Prof. Dr. P

De Grauwe bedanken die me de kans gegeven heeft dit boeiend onderwerp te onderzoeken. Vicky Haubourdin, mijn werkleidster, dient ook bedankt te worden. Ze las telkens mijn geschreven stukken na, hielp me terug op het juiste pad en beantwoordde mijn vele vragen. Door steeds feedback te geven over het werk en te wijzen op fouten en mogelijkheden van uitwerking, vorderde deze verhandeling sneller dan ik ooit verwacht had. Een mens is tot veel minder in staat zonder de mensen die hem onvoorwaardelijk steunen. Bij mij was dit niet anders.

Dankzij mijn zus, Els, zijn de spellings - en grammatica fouten eruit gehaald. Ook had ze een luisterend oor wanneer ik vast zat of de hoop bijna opgaf. Mijn ouders, bij wie ik terecht kon met vragen over de EU, wil ik ook bedanken. Mijn vader wil ik in het bijzonder nog eens bedanken om mijn thesis na te lezen en me te helpen bij het zoeken van informatie omtrent het toekomstige Europese communautaire immigratiebeleid. Mijn vriend, Vincent, verdient ook een vermelding daar hij er altijd was om mij te kalmeren en mijn gedachten te verzetten wanneer het nodig was. Ik denk dat alle laatste jaars ook veel steun bij elkaar vonden.

We begrepen elkaar omdat we met dezelfde vragen en problemen zaten. Bedankt allemaal, Sofie VerheirstraetenInhoudsopgaveAlgemene Inleiding........................... ...........................1Deel 1 Immigratie theorie............................. ................................. ...5Hoofdstuk 1 Basisprincipes van immigratie 51.1 Algemeen 51.2 Waarom immigreren ze? 71.2.1 Push - en Pullfactoren 71.2.2 Link tussen de Push - en Pullfactoren 81.2.3 Economische determinanten van migratie 91.3 Economische gevolgen 101.3.1 De Macro-economische visie 101.3.2 Effecten op de economie in het land van bestemming 121.3.3 Economische effecten op het land van oorsprong 18Hoofdstuk 2 Het immigratiebeleid 222.1 Classificaties van immigratie 222.1.1 Arbeidsmigratie 222.1.2 Familiehereniging 232.1.3 Asielzoekers en vluchtelingen 232.2 Beleidsantwoorden 242.2.1 Het soort beleid 242.2.2 Tijdelijke of definitieve migratie 262.3 Principes waarop een beleid moet steunen 262.4 Besluit 27Deel 2 Het immigratiebeleid....................... ................................. .....29Hoofdstuk 1 Het Europese immigratiebeleid 301.1 De wortels van het Europees immigratiebeleid 311.1.1 De jaren zestig 331.1.2 De jaren zeventig 341.1.3 De jaren tachtig 351.1.4 De jaren 90 361.1.5 Cijfergegevens 361.1.6 Besluit 421.2 Kenmerken van de EU15 wat betreft immigratie 431.2.1 De Grenzen 441.2.2 De lage mobiliteit tussen de verschillende lidstaten 451.2.3 De verzorgingsstaat 491.2.4 De Nulimmigratie 501.3 Het communautair beleid 511.3.1 De noodzakelijkheid van een communautair beleid 511.3.2 De probleempunten 581.3.3 Vorderingen van het communautair immigratiebeleid 641.3.4 Besluit 651.4 De toetreding en het immigratiebeleid 661.4.1 De immigratiestop tot 2011 661.4.2 De Schengen-akkoorden 711.4.3 Besluit 721.5 Besluit 72Hoofdstuk 2 Het immigratiebeleid van de Verenigde Staten 742.1 Geschiedenis 752.1.1 De Eerste Grote Immigratie (1880-1924) 762.1.2 De tussenperiode (1924-1965) 762.1.3 De Tweede Grote Migratie (vanaf 1965) 772.1.4 Huidige situatie 792.1.5 Cijfergegevens 812.1.6 Besluit 832.2 Kenmerken 842.2.1 Een Immigratieland 842.2.2 De grote mobiliteit 852.2.3 Het sociale stelsel 862.2.4 De concentratie van immigratie 872.2.5 De nadruk op familiehereniging 882.3 De druk op het hedendaags immigratiebeleid 902.3.1 Problemen 912.3.2 Herdenken van het immigratiebeleid 972.4 Besluit 101Hoofdstuk 3 Vergelijking van de beleiden 1033.1 Het verleden 1033.2 De Kenmerken 1053.2.1 Verzorgingsstaat 1053.2.2 Mobiliteit 1073.2.3 Oorsprong van de vreemdelingen 1083.2.4 Klasse van toelating 1123.2.5 Probleem van de illegaliteit 1143.2.6 Samenstelling van de vaardigheden 1163.2.7 Concentratie van de immigranten 1183.2.8 De vergrijzing 1183.3 De recente ontwikkelingen 1193.4 Besluit 120Algemeen Besluit 123Bijlage 1 : Besluiten genomen in Tampere, mei 2012 128Algemene InleidingIn het begin van de 21e eeuw behoort immigratie en de daarbij horende problematiek tot de belangrijkste economische en politieke problemen. Zo ook in de Europese Unie en in de Verenigde Staten. Het is onze bedoeling door middel van een theoretische analyse en cijfergegevens inzicht te krijgen in deze complexe problematiek. Waarom emigreren en immigreren mensen? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de verschillende betrokken partijen? Welke maatregelen zijn bij eerdere problemen in verband met immigratie gebruikt? Welke effecten hadden deze beleidsveranderingen? Op basis van deze vragen gaan we voor zowel de EU als de VS achterhalen waar de probleempunten zich situeren. Een belangrijke vraag hierbij is in hoeverre deze twee grootmachten gelijkenissen dan wel verschillen vertonen op dit vlak. Iedereen weet dat de VS en de EU immigratie op een verschillende manier benaderen.

We zullen onderzoeken in hoeverre deze veronderstelling opgaat en waarom dit zo is. Voor men aan een vergelijking kan beginnen, dienen de algemene vragen beantwoord te worden. Daarom gaan we in het eerste deel de theoretische aspecten van immigratie bekijken. In een eerste hoofdstuk gaan we de immigratie theorie overlopen. Eerst en vooral is het belangrijk te achterhalen welke elementen een persoon overhalen te emigreren en te immigreren. Hoewel elke persoon anders is, zullen er factoren zijn die gelden voor de meeste migranten.

De kennis hiervan is van groot belang bij het uitwerken van een beleid vermits het inspelen op deze factoren de immigratiestromen kunnen wijzigen. Vervolgens gaan we de economische effecten van immigratie en emigratie na. Aan de hand van een theoretisch model gaan we de economische gevolgen proberen achterhalen. Dit model is een simplificatie van de werklijkheid, daarom gaan we dit aanvullen met geobserveerde effecten in het verleden. Voor de EU en de VS zijn vooral de effecten van immigratie van belang, daar ze beiden een positieve netto-migratie hebben.

Toch belichten we ook de effecten op het land van oorsprong omdat er deze dagen meer en meer samengewerkt wordt met de emigratielanden. Om deze samenwerkingen te verstaan is het daarom nodig om te weten wat emigratie teweeg brengt of kan brengen. In het tweede hoofstuk van het eerste deel gaan we dieper in op het 'immigratiebeleid' zelf. Eerst en vooral zijn er verschillende classificaties van migranten met elk specifieke kenmerken. Het is belangrijk hier een beeld van te hebben, daar beleidsmaatregelen een andere invloed op een andere groep kunnen hebben. Er zijn verschillende modellen die gevolgd kunnen worden bij het uitbouwen van een immigratiebeleid.

We zullen kort ingaan op elk van deze mogelijkheden. Om dit theoretische deel af te sluiten gaan we nog kort enkele principes belichten waar een immigratiebeleid dient rekening mee te houden. In het tweede deel gaan we eerst de immigratie en het immigratiebeleid van de EU bespreken. Het lijkt ons nuttig om een beeld te hebben van het verleden om zo de huidige toestand te begrijpen, daarom gaan we in een eerste deel de geschiedenis van de EU op vlak van immigratie overlopen. Om nog een beter inzicht te krijgen in hoe de immigratie de EU be"invloedt en welke effecten de immigratie en de EU op elkaar hebben, gaan we op zoek naar de specifieke kenmerken van de EU op gebied van migratie. Wat is er zo typerend aan de EU? We werken elk van deze kenmerken uit al kijkend naar de effecten die ze teweeg brengen in de immigratie.

Pages: 1 2 3 4
Please do not pass this sample essay as your own, otherwise you will be accused of plagiarism. Our writers can write any custom essay for you!
Like this post? Please share to your friends:
Mann Erudite – Essays on Literary Works