Depression – Сustom Literature essay

Sample essay topic, essay writing: Depression - 661 words

Om depressionPsykiska tecken pa depressionManga personer tror att de aldrig kommer drabbas av depression, men sa "ardet inte, vem som helst i vilken som helst alder kan drabbas av depression. Denna sjukdom "ar inget som de flesta egentligen vill prata om, utan det "arkanske nagot som man sk"ams "over. Psykiska sjukdomar har dessv"arre i allatider varit en negativ st"ampel. Men en viktig sak att veta "ar attdepression "ar en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige och det gar att blifrisk. Ungef"ar 4 - 5 % av Sveriges befolkning har i vuxen alder, idag endepression som beh"over behandling. Det finns olika typer av depressioner. Egentlig depression, melankoli, dystymi, och manodepressiv sjukdom "ar devanligaste depressionsdiagnoserna. Alla m"anniskor kan ibland k"anna sig ledsna och nere, men detta "ar intedepression, detta "ar nagot som drabbar alla i vart dagliga liv. N"ar man "ar sa deprimerad sa att man inte ser nagon utv"ag och allt k"annssvart och meningsl"ost, da det paverkar vara k"anslor tankar och handlingar. Da har man en depression. Depressioner kan k"annetecknas av nedst"amdhet, hoppl"oshet, tr"otthet, gl"adjel"oshet, allm"ant ointresse, h"amning av olika aktiviteter, sj"alvmordstankar och i svara fall sj"alvmord. Den allvarligaste depressionen "ar den djupa depressionen eller melankoli. Normal nedst"amdhet brukar alla m"anniskor klara av, hantera och bearbeta."Arftliga faktorer och tidigare erfarenheter paverkar dock varat s"att attreagera och hur sarbara vi "ar. Det finns emellertid ett antaldepressionstillstand som "ar svarare och kr"aver bade medicinsk ochpsykologisk behandling. De vanligaste symtomen vid depression "ar:Nedst"amdhetAvsaknad av gl"adje och intresse f"or vanliga aktiviteterAptit - och viktf"or"andringarS"omnst"orningarF"or"andrad motorikTr"otthet och k"anslom"assig frusenhetNedv"arderande sj"alvbildKoncentrationssvarigheter och beslutsvandaTankar pa d"oden, sj"alvmordstankar och sj"alvmordsf"ors"okSexuella st"orningar, angest och "overdriven misst"anksamhet mot omgivningenDepressiva sjukdomar "ar mycket vanliga och kan drabba vem som helst och ialla aldrar. Enligt WHO "ar depression pa v"ag att bli en av v"arldens st"orstafolksjukdomar. Cirka 500 000 svenskar ber"aknas just nu ha en depression somkr"aver medicinsk behandling. Fyra olika diagnoser pa depressionF"orst"amningssyndrom kallas ibland ocksa f"or affektiva sjukdomar och "ar densammanfattade ben"amningen f"or de tillstand som "ar kopplade tillf"or"andringar i st"amningsl"aget.

Hit r"aknas t. ex. egentlig depression, dystymi, och manodepressiv sjukdom. L"akare delar in depressionen after desssvarighetsgrad och hur den yttrar sig. H"ar nedanf"or "ar de vanligastedepressionsdiagnoserna. Egentlig depression"Ar det som beskriver b"ast det man menar n"ar man pratar om depression. F"or att st"alla denna diagnos kr"avs det att symtomen nedst"amdhet och/ellerminskat intresse f"or omgivningen skall finnas under st"orre delen av dagen, sa gott som varje dag under minst tva veckor. Sjukdomen kan vara av l"att, mattlig eller av svar karakt"ar, och vid desvarare depressionerna sa anv"ands begreppet melankoli. En del personer som drabbats av depressioner varar det under mycket langtid, och hos andra kan tillfrisknandet ga snabbt. Men en obehandladdepression pagar i snitt i flera manader. Sjukdomen kan ga i perioder ochmanga blir sjuka pa nytt

Knappt h"alften av alla de som har depressiondrabbas endast en gang i livet. MelankoliN"ar den egentliga depressionen har inslag av melankoli "ar m"anniskan heltlikgiltig och ober"ord av och inf"or omgivningen. Ansiktsmimiken "ar livl"osoch r"orelserna gar langsamt. Under denna sjukdomsperiod ser melankolikernofta 10-15 ar "aldre ut "an normalt. Melankoli "ar kr"aver l"akarhj"alp f"or det"ar ett mycket allvarligt tillstand. DystymiBetyder sjukligt svarmod och "ar den depressionsform som man ofta kopplarsamman med den drabbades personlighetsdrag. Sjukdomen kan beskrivas som enmer kronisk depression. Och f"or att denna diagnos skall kunna st"allas kr"avsdet att personen skall ha uppvisat en kronisk nedst"amdhet under minst tvaar. Men f"or ungdomar och barn r"acker det att symtomen pa dystymi varat iett ar.

Research paper and essay writing, free essay topics, sample works Depression

, /japan Under Imperialism< , and much more...
Please do not pass this sample essay as your own, otherwise you will be accused of plagiarism. Our writers can write any custom essay for you!
Like this post? Please share to your friends:
Mann Erudite – Essays on Literary Works